INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 01.01.2019 r. opłaty za przedszkole będzie można regulować wpłacając należność na konto:

80 8838 0005 2001 0000 0172 0002

Informację o kwocie do wpłaty otrzymają państwo:

– od nauczyciela w formie pisemnej

– w sekretariacie informację ustną

– telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 89 624 50 13 (oddział Kamionek)

89 622 00 30 (p-le Lipowiec).

Wpłacając należność na konto należy w tytule przelewu umieścić informację:

Opłata należności za przedszkole za miesiąc/rok …………….…… za dziecko ………………………….……………….. grupa ………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)                                                                    (nazwa grupy)

Odbiorca przelewu: Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jasia i Małgosi”

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 01.01.2019 r. opłaty na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

05 8838 0005 2001 0100 6460 0001

Wpłacając należność na konto należy w tytule przelewu umieścić informację:

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców na rok szk. 2018/2019 za dziecko ………………………….………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Odbiorca:

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi”

 

Zasady korzystania z wyżywienia

1. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia. 1.1. Dzieci uczęszczające na pięć godzin dziennie mogą korzystać z wyżywienia. 1.2. Dzieci uczęszczające na dziewięć godzin dziennie mogą korzystać z trzech posiłków. 1.3. Za  posiłki – śniadanie, obiad i podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 100% stawki żywieniowej. 2. Rodzice pokrywają koszt wyżywienia dziecka w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola. 3. Od ustalonej opłaty stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności w przedszkolu. 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu i ilość posiłków rodzice deklarują w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz w umowach cywilnoprawnych zawieranych z dyrektorem przedszkola. 4.1 Czas pobytu dziecka w przedszkolu może ulec zmianie od pierwszego dnia następnego miesiąca, po uprzednim podpisaniu aneksu do umowy. 5. Opłaty za wyżywienie, dodatkowe świadczenia i za przygotowanie posiłków kwituje się na drukach ścisłego zarachowania K 104. 6. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym na każdy rok zarządzeniu. Inne opłaty 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 1.1. Gminę Szczytno, 1.2. Rodziców w formie opłat za przygotowanie posiłków i opłaty za dodatkowe świadczenia. 2. Dodatkowe świadczenia realizowane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującego zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie podlegają opłacie miesięcznej 3. Wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie z dodatkowych świadczeń jest uzależniona od ilości godzin pobytu dziecka na zajęciach oraz stawki określonej przez Uchwały Nr XLIX/312/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 czerwca 2010 r 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oplata za dodatkowe świadczenia zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności 5. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka. 6. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca. 7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00 we wszystkich ooddziałach 8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.